viljaa
Yhdistyksen jäsenet | Laadun kehittäminen | Koulutustoiminta | Säännöt | Yhdistys  

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi ja kotipaikka
1§Yhdistyksen nimi on Ammatilliset yksityiset nuorisokodit ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusulan kunta ja toiminta-alue koko maa.

Tarkoitus ja toiminta
2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveysongelmaisten nuorten kuntoutumista ja ammatillisten yksityisten nuorisokoti yleisiä yksilöllisiä etuja.

- Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa.
- Solmii ja ylläpitää yhteyksiä sekä voi liittyä jäseneksi järjestöihin, joilla on vastaavat tavoitteet ja toimintatavat.
- Harjoittaa koulutus, tiedotus, julkaisu ja tutkimustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksuista, voi toimeenpanna arpajaisia, kirpputoreja, myyjäisiä tai rahankeräyksiä ja vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia.

Jäsenet
3§ Yhdistyksen jäseneksi hyväksytään oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka toimivat yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti. Hakemus yhdistyksen jäseneksi on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallitus ilmoittaa päätöksestään kirjallisesti hakijalle.

Eroilmoitus yhdistyksestä on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallintoelimet
4§ Yhdistyksen ylin päätäntävalta on yhdistyksen kokouksella.

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus.

Yhdistyksen kokous
5§ Sääntömääräinen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa. Vuosikokous eli
kevätkokous pidetään huhtikuussa ja vaalikokous eli syyskokous marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti, nimetyn asian vuoksi sitä hallitukselta pyytää. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä kun hallitus on saanut asiasta tiedon.

6§ Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan kaikille jäsenille kirjallisesti. Sääntömääräiseen kokoukseen on kutsu lähetettävä viimeistään 14 päivää ennen kokousta ja ylimääräiseen kokoukseen 5 päivää ennen kokousta.

Kutsussa on mainittava ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäviksi. Jäsen, joka haluaa asian ottamista käsiteltäväksi sääntömääräisessä kokouksessa, on jätettävä siitä yhdistyksen hallitukselle perusteltu kirjallinen esitys kevätkokousta varten tammikuun ja syyskokousta varten elokuun loppuun mennessä.

Sääntömääräisessä kokouksessa voidaan muu asia ottaa käsiteltäväksi ja päätettäväksi vain siinä tapauksessa, että yhdistyksen hallitus jättää siitä perustellun esityksen kokouksen alussa ja erimielisyyden sattuessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestäneistä sitä kannattaa. Sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista ja muuta Yhdistyslain 23 §:ssä mainittua asiaa ei kuitenkaan voida päättää, ellei sitä ole kokouskutsussa erityisesti mainittu.

7§ Sääntömääräisen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai heidän estyneenä ollessaan vanhin läsnäoleva hallituksen jäsen, jonka johtaessa puhetta kokous valitsee itselleen puheenjohtajan. Ylimääräisessä kokouksessa johtaa puhetta kuitenkin kokouksen avaaja.

8§ Sääntömääräisen kokouksen alkutehtäviin kuuluu:
- valita kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu sihteerin
- valita vähintään kaksi pöytäkirjantarkastaja jäsenistä sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
- todeta kokouksen laillisuus ja läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten lukumäärä,
käsitellä ja hyväksyä sekä päättää muiden kuin kutsussa olevien asioiden esille ottamisesta.

9§ Kevätkokouksen tehtävänä on alkutointenjälkeen:
- käsitellä hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
käsitellä hallituksen kertomus taloudesta sekä tilinpäätös edelliseltä tilikaudella sekä tilintarkastajien lausunnot
- päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, päättää mahdollisen ylijäämän käytöstä,
- antaa tarvittavat toiminnalliset lisäohjeet hallitukselle, päättää 8§ mukaan käsiteltäviksi otettavista asioista.

10§ Syyskokouksen tehtävänä on alkutointen jälkeen:
- käsitellä ja hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle
- käsitellä ja hyväksyä talousarvio seuraavalle tilikaudelle
- määrätä jäsenmaksun suuruus ja hallituksen jäsenten palkkiot seuraavalle tilikaudelle
- valita hallituksen puheenjohtaja
- valita hallituksen varapuheenjohtaja
- valita hallituksen jäsenet ja varajäsenet
- valita tilintarkastajat ja varatilintarkastajat
- päättää 8§:n mukaan käsiteltävistä asioista.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimintakausi on aina kalenterivuosi. Hallituksen muut jäsenet valitaan myös kalenterivuodeksi kerrallaan.

11§ Äänivalta ja äänestys yhdistyksen kokouksissa

Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät yhdistyksen jäsenet.

Äänestys yhdistyksen kokouksissa on avoin, paitsi milloin joku kannatusta saaden vaatii suljettua äänestystä.

Äänestyksessä päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä ole joltakin osin toisin määrätty. Äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa

12§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 1-5 muuta jäsentä sekä 1-5 varajäsentä.

Hallitus kutsuu sihteerin a taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt ja määrittelee heidän tehtävänsä.

13§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet jäsenistä, joista ainakin yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänestyksessä päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänestys on avoin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

14§ Hallituksen tulee huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

Hallituksen tehtävä on
- edustaa yhdistystä
- pitää luetteloa jäsenistä
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille esiteltävät asiat ja toimeenpanna niiden päätökset
- hoitaa huolella yhdistyksen varoja ja muuta mahdollista omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistumisesta määräaikana ja esittää se tilintarkastajalle
- valita tarvittavat toimielimet ja määritellä niiden tehtävät
- vahvistaa toimihenkilöiden palkkiot tai vastaavanlaiset tehtäväpalkkiot ja päättää muista sellaisista maksusuorituksista
- huolehtia muista sille kuuluvista asioista.

15§ Yhdistyksen nimen kirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä taloudenhoitaja kukin yksin taikka hallituksen määräämät toimihenkilöt kukin yksin.

16§ Jäsenmaksut
Jäsenet suorittavat yhdistykselle kalenterivuodelta jäsenmaksun, jonka suuruuden syyskokous määrää.
Jäsenmaksun kantamistavan määrää yhdistyksen hallitus.
Ylimääräisestä jäsenmaksusta päättää yhdistyksen kokous.

17§ Tilit ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja sitä koskevat asiakirjat tulee jättää tilintarkastajille maaliskuun 15. päivään mennessä.

Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

18 § Tilintarkastajien tulee tarkastaa hallinto, taloudenhoito, sen tilit, kassa, arvopaperit ja muu omaisuus. Heidän tulee jättää hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä kevätkokoukselle osoitettu tilintarkastuskertomus ja lausunto taloudenhoidosta, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Jos tilintarkastajat seuratessaan talouden hoitoa vuoden aikana tarkastuksiensa perusteella tai muuten havaitsevat olevan aihetta muistutuksiin tai esityksiin, on siitä viipymättä ilmoitettava hallitukselle.

19§ Sääntöjen muutos

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuneista on kannattanut.

20§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkautuminen tapahtuu kahden vähintään 30 päivän välein pidettävän yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Kummassakin kokouksessa vaaditaan purkamispäätökseen vähintään kolmen neljäsosan (3/4) kannatus annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen omaisuus käytetään purkamispäätöksessä tarkemmin määrätyllä tavalla läheisesti yhdistyksen päämääriä palvelevaan tarkoitukseen.

21 § Erinäisiä säännöksiä

Yhdistys voi kuulua tarkoituksensa toteuttamiseksi jäsenenä muuhun samanlaisia tarkoitusperiä ajavaan liittoon tai yhdistykseen.

22§ Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei ole mainintaa, noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.